A www.eatslimpro.hu Általános Szerződési Feltételei

Ezek a feltételek szabályozzák a weboldal használatát, és bármilyen kapcsolódó megállapodás vagy jogviszonyt az Üzemeltetővel jogilag kötelező érvényű módon. A nagybetűs szavak meghatározása a dokumentum erre kijelölt részén található.

A Felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezt a dokumentumot.

A weboldalt üzemelteti:
Név: Zolbit Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre u 71/A 3/1
Adószám: 26761482-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-523289
Telefon: +36 30 371 4447
E-mail: info@eatslimpro.hu

A tulajdonos elérhetősége: viktoria.agics@eatslimpro.hu

 

Amit a felhasználónak tudnia kell

 • Az elállási jog csak az európai fogyasztókra vonatkozik.
 • A szolgáltatás / ez a weboldal lakossági fogyasztók számára készült.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a szakaszban részletezett használati feltételek a webhely általános használatakor érvényesek.
Egyedi vagy kiegészítő használati vagy hozzáférési feltételek vonatkozhatnak bizonyos esetekre, és ilyen esetekben ez a dokumentum kiegészítéseként szerepel.
A weboldal használatával a felhasználók megerősítik, hogy megfelelnek a következő követelményeknek:

 • A felhasználónak lakossági fogyasztónak kell minősülnie;

A weboldal tartalma

Eltérő rendelkezés hiányában vagy egyértelműen felismerhető módon a weboldalon elérhető összes tartalom a Tulajdonos vagy annak engedményezetteinek tulajdonában van.
A Tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon közölt tartalom ne sértse a vonatkozó jogi rendelkezéseket vagy harmadik fél jogait.
Ez azonban nem mindíg lehetséges.
Ilyen esetekben kérjük a Felhasználókat, hogy lehetőleg tegyenek panaszt a jelen dokumentumban megadott elérhetőségek felhasználásával.

A weboldal tartalmával kapcsolatos jogok – Minden jog fenntartva
A Tulajdonos birtokolja és fenntartja az összes szellemi tulajdonjogot a tartalmakhoz.
A felhasználók nem használhatnak olyan tartalmat, amely nem szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez.
Különösen, de korlátozás nélkül, a felhasználók nem másolhatnak, tölthetnek le, nem oszthatnak meg (az alábbiakban meghatározott korlátokon túl), nem módosíthatják, nem fordíthatják le nem alakíthatják át nem tehetik közzé nem továbbíthatják, értékesíthetik, al-licenciálhatják, nem szerkeszthetik, nem ruházhatják át harmadik felekre, és nem hozhatnak létre ebből származtatott munkákat a weboldalon elérhető tartalom alapján, és a Felhasználó vagy annak eszközein keresztül sem engedheti meg, hogy bármilyen harmadik fél ezt megtegye, még a Felhasználó tudtán kívül sem.
Ahol ez kifejezetten a weboldalon szerepel, a Felhasználó letölthet, másolhat és / vagy megoszthat a weboldalon keresztül elérhető tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, feltéve, hogy a szerzői jogi hozzárendeléseket és a tulajdonos által kért összes egyéb hozzárendelést (forrásmegjelölést) helyesen hajtják végre.
A szerzői jogokra vonatkozó minden törvényes korlátozást vagy kivételt ez nem érinti.

Hozzáférés külső forrásokhoz
Ezen a webhelyen keresztül a felhasználók hozzáférhetnek harmadik felek által biztosított külső erőforrásokhoz. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Tulajdonosnak nincs ellenőrzése az ilyen erőforrások felett, ezért nem vállal felelősséget azok tartalmáért és elérhetőségéért.
A harmadik felek által biztosított forrásokra alkalmazandó feltételek, ideértve a tartalmi jogok esetleges megadására vonatkozó feltételeket is, az adott harmadik fél feltételeiből, vagy ezek hiányában az alkalmazandó törvényi előírásokból származnak.

Elfogadható használat
Ezt a weboldalt és a Szolgáltatást csak a jelen Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok által biztosított rendelkezései szerint szabad használni.
A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak annak biztosításáért, hogy ezen weboldal és / vagy a Szolgáltatás használata nem sérti a vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy harmadik fél jogait.
Ezért a Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy meghozza a megfelelő intézkedéseket jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve azt, hogy megtagadja a Felhasználók hozzáférését a weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz, felmondja a szerződéseket, jelentést tesz az ezen a weboldalon vagy a Szolgáltatáson keresztül elkövetett bármely kötelességszegésről az illetékes hatóságoknak – például a bíróságoknak vagy közigazgatási hatóságoknak – minden olyan esetben, amikor a felhasználók az alábbi tevékenységek valamelyikét elkövetik, vagy az elkövetés gyanúja merül fel:

 • megsérti a törvényeket, rendeleteket és / vagy ezeket a feltételeket;
 • megsértik a harmadik felek jogait;
 • jelentősen sértik a Tulajdonos jogos érdekeit;
 • megsértik a Tulajdonosot vagy bármely harmadik felet.

ELADÁSI FELTÉTELEK

Fizetett termékek

A weboldalon a Szolgáltatás részeként biztosított termékek fizetés alapján kerülnek kiszállításra.
A termékek vásárlására alkalmazandó díjakat, időtartamot és feltételeket az alábbiakban és a weboldal erre a célra kijelölt szakaszaiban ismertetjük.

Termékleírás

A termékek árait, leírásait vagy elérhetőségét a weboldal megfelelő szakaszai ismertetik, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Míg a weboldalon található termékek a technikailag a lehető legnagyobb pontossággal vannak bemutatva, a weboldalon történő ábrázolás bármilyen módon (ideértve a grafikai anyagot, képeket, színeket, hangokat is) csak hivatkozási célokat szolgál, és nem jelent garanciát a vásárolt terméket illetően.
A kiválasztott termék tulajdonságai bemutatásra kerülnek a vásárlási folyamat során.

Megrendelés

A felhasználó által leadott rendelésre, az alábbiak vonatkoznak:

 • A megrendelés leadásával a szerződés létrejön és így a Felhasználó kötelezi magát a megrendelő oldalon megadott ár, adók és esetleges további díjak és költségek megfizetésére.
 • Ha a megvásárolt Termék további adatokat igényel a Felhasználótól, például személyes adatok, specifikációk vagy megjegyzés megadását illetően, akkor a megrendelés leadása kötelezettséget ró a Felhasználóra, hogy ennek megfelelően működjön együtt.
 • A megrendelés leadásakor a felhasználók számlát (valamint visszaigazoló e-mail-t) kapnak, amely megerősíti, hogy a megrendelés sikeresen leadásra került.
  A leírt beszerzési folyamattal kapcsolatos összes értesítés a Felhasználó által erre a célra megadott e-mail címre kerül elküldésre.

Árak

A felhasználók a beszerzési folyamat során és a megrendelés leadása előtt tájékoztatást kapnak a felszámítandó díjakról, adókról és költségekről (beleértve a szállítási költségeket is, ha vannak ilyenek).
A weboldal árai a következő képpen jelennek meg:

 • vagy a teljes díjakat, adókat, és költségeket magában foglaló árak vagy pedig a díjakat, adókat és költségeket nem tartalmazó árak szerepelhetnek attól függően, hogy a felhasználó a weboldal melyik részén tartózkodik.

 

Fizetési módok

Az elfogadott fizetési módok a vásárlási folyamat során válnak elérhetővé.
Egyes fizetési módok csak kiegészítő feltételek vagy díjak befizetése esetén érhetők el. Ilyen esetekben a kapcsolódó információk a weboldal erre a célra szolgáló szakaszában találhatók.
A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg.
A vásárlás független módon kerül feldolgozásra harmadik fél szolgáltatásain keresztül. Ezért ez a webhely nem gyűjt semmilyen fizetési információt – például hitelkártya-adatokat -, csak értesítést kap a fizetés sikeres teljesítése után.
Ha a rendelkezésre álló módszerekkel történő fizetés sikertelen, vagy a fizetési szolgáltató megtagadja azt, a Tulajdonos nem köteles teljesíteni a megrendelést. A fizetés elmulasztása vagy elutasítása miatt felmerülő esetleges költségeket vagy díjakat a Felhasználó viseli.

Számlázás

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv., Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

 • A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.
Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Szerződéstől való elállás joga

A Tulajdonos szerződéses jogot biztosít a Felhasználóknak a vásárlás visszavonására a weboldal vonatkozó szakaszában leírt feltételekkel a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül.

Felhasználói jogok

Elállási jog

A kivételektől eltekintve a Felhasználó bármilyen okból és indoklás nélkül az alábbiakban megadott időtartamon belül (általában 14 nap) elállhat a szerződéstől. A felhasználók ebben a szakaszban többet megtudhatnak az elállási feltételekről.

Kire vonatkozik az elállási jog?
Egyéb kivételtől eltekintve, az európai fogyasztókat törvényes elállási jog illeti meg az EU-szabályok értelmében, online módon megkötött szerződések (távértékesítési szerződések) esetében bármilyen okból és indoklás nélkül, meghatározott időtartamon belül.
Azok a felhasználók, akik nem felelnek meg a fent említett kitételnek, ezen jog sem érvényes rájuk.

Az elállási jog gyakorlása
Az elállási jogának gyakorlása érdekében a Felhasználóknak egyértelmű nyilatkozatot kell küldeniük a Tulajdonosnak a szerződéstől való elállási szándékukról.
E célból a felhasználók használhatják a jelen dokumentum „Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások” részében rendelkezésre álló elállási formanyomtatványt. A felhasználók azonban szabadon kifejezhetik a szerződéstől való elállási szándékukat egyértelmű nyilatkozattal, bármilyen más megfelelő módon. Az elállási szándékot kifejező nyilatkozatot a Felhasználóknak még az elállási határidő lejárata előtt el kell küldeniük.

Mikor jár le az elállási határidő?

 • Az áruk vásárlása tekintetében az elállási időszak 14 nappal azután a nap után jár le, amelyen a Felhasználó vagy a szállítótól eltérő és a Felhasználó által kijelölt harmadik fél fizikai birtokba veszi az árut.
 • Több együtt megrendelt áru vásárlása esetén, de külön-külön szállítva, vagy több tételből vagy külön-külön szállított darabból álló egyetlen áru megvásárlása esetén az elállási határidő 14 nappal azután a nap után jár le, amelyen a Felhasználó vagy harmadik fél – kivéve a szállító és a Felhasználó által kijelölt személy – megszerzi az utolsó árut, tételt vagy darabot.

Az elállás következményei
Azoknak a felhasználóknak, akik a megfelelő módon állnak el a szerződéstől, a Tulajdonos visszatéríti a megrendelt árú értékét, ideértve azokat a költségeket is, ha vannak ilyenek, amelyek a szállítást fedezték.
Ugyanakkor a Tulajdonos által kínált, a legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő adott kézbesítési módszer választásával járó többletköltségeket nem térítik meg.
A visszatérítést indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni, és minden esetben, legkésőbb 14 nappal attól a naptól számítva, amikor a Tulajdonos értesült a Felhasználónak a szerződéstől való elállási döntéséről. Ha a Felhasználóval másképp nem állapodnak meg, a visszatérítéseket ugyanazon fizetési eszközök felhasználásával kell teljesíteni, mint amelyeket az eredeti tranzakció feldolgozására használtak. A visszatérítés semmilyen esetben sem terheli a felhasználót költségekkel vagy díjakkal.

… a fizikai javak megvásárlásától
Ha a Tulajdonos nem ajánlja fel az áruk saját kezű visszavételét, a Felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül, minden esetben a szerződés felmondásának napjától számított 14 napon belül vissza kell küldenie az árut vagy átadni azt a Tulajdonosnak, vagy az általa meghatalmazott személynek.
A határidő akkor teljesül, ha az áru a szállítónak átadásra került, vagy a fentiek szerint más módon vissza lett küldve, az áru visszaküldés 14 napos határidejének lejárata előtt. A visszatérítés az áruk visszaérkezéséig visszatartható, vagy amíg a Felhasználók bizonyítékot nem szolgáltatnak az áruk visszaszolgáltatásáról, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
A felhasználók csak az áruk olyanfajta értékcsökkenéséért felelnek, amely az áruk olyan kezeléséből/felhasználásából származik, amely nem az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges.
Az áru visszaküldésének költségeit a Felhasználó viseli.

Garanciák

Pénzvisszafizetési garancia

Az törvényes jogok sérelme nélkül a Tulajdonos a Felhasználóknak jogot biztosít arra, hogy töröljék a vásárlást amennyiben elégedetlenek és visszatérítést kapjanak.
Az erre vonatkozó feltételek a weboldal erre a célra szolgáló részében találhatók.

Felelősség és kártalanítás

Korlátozott felelősség

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben a Tulajdonos és annak leányvállalatai, tisztviselők, igazgatók, ügynökök, társtulajdonosok, partnerek, beszállítók és munkavállalók semmilyen esetben sem felelnek

 • bármilyen közvetett, büntető, véletlenszerű, különleges, következménnyel járó károkért, ideértve a korlátozás nélküli jövedelem kiesés, jó üzleti hírnév, adatok vagy egyéb immateriális veszteségek kárát is, amelyek a Szolgáltatás használatából származnak, vagy azzal kapcsolatosak
 • bármilyen veszteség vagy kár, amely a Szolgáltatás vagy a felhasználói fiók vagy a benne található információk feltörésének, meghamisításának vagy más jogosulatlan hozzáférésének vagy egyéb jogosulatlan hozzáférésének vagy használatának következményei;
 • a tartalom bármilyen hibája vagy pontatlansága;
 • bármilyen jellegű személyi sérülés vagy anyagi károk, amelyek a Felhasználó által a Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használatából származnak;
 • a Tulajdonos biztonságos kiszolgálóihoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok használata és / vagy az azokban tárolt bármilyen személyes információért;
 • a Szolgáltatás használata során bekövetkező vagy onnan történő továbbításért bármilyen megszakadásáért vagy megszakításáért;
 • bármilyen hibáért, vírusért, trójai vírusért vagy egyéb hasonlóért, amelyek a Szolgáltatás használata során vagy annak útján továbbíthatók;
 • bármilyen tartalom bármilyen hibája vagy mulasztása, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a Szolgáltatáson keresztül elküldött, e-mailen küldött, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett tartalom használatából származik; és / vagy
 • bármely Felhasználó vagy harmadik fél rágalmazó, sértő vagy jogellenes magatartásáért. A Tulajdonos és annak leányvállalatai, tisztviselők, igazgatók, ügynökök, társtulajdonosok, partnerek, beszállítók és munkavállalók semmilyen esetben sem felelnek az esetleges követelésekért, eljárásokért, kötelezettségekért, károkért, veszteségekért vagy költségekért, amelyek meghaladják a Felhasználó által a Tulajdonos számára az elmúlt 12 hónapban kifizetett összeget, vagy a Tulajdonos és a Felhasználó közötti megállapodás időtartama alatt kifizetett összeget, attól függően amelyik a rövidebb.

Ez a korlátozott felelősség bekezdés a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesül, függetlenül attól, hogy az állítólagos felelősség a szerződésen, károkozáson, hanyagságon, szigorú felelősségen vagy máson alapul-e még akkor is, ha a társaságot értesítették az ilyen kár lehetőségéről.
Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak a Felhasználóra. A feltételek kifejezetten a Felhasználó számára biztosítják a törvényes jogokat, és a Felhasználónak más jogaik is lehetnek, amelyek illetékességüktől függően eltérőek. A felelősség kizárása és korlátozása a felsoroltak szerint nem vonatkozik az alkalmazandó törvények által tiltott kitételekre.

Kártalanítás

A Felhasználó vállalja, hogy megóvja, kártalanítja a Tulajdonost és annak leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, ügynökeit, társvállalatait, partnereit, beszállítóit és alkalmazottait bármilyen követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség ellen, költségek vagy adósság ellen, ideértve, de nem kizárólag, a jogi díjakat és költségeket, amelyek a következőkből származnak:

 • A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele és elérése során szerzett adatokat felhasználja, ideértve a Felhasználó által továbbított vagy fogadott adatokat vagy tartalmat;
 • A Felhasználó megsérti ezeket a feltételeket, ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó megsérti a jelen feltételekben szereplő bármely nyilatkozatot és garanciát;
 • A felhasználó megsérti bármely harmadik fél jogait, ideértve, de nem kizárólag, a magánélethez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;
 • A felhasználó megsért bármely törvényi vagy rendeleti előírást;
 • bármilyen tartalom, amelyet a felhasználói fiókon keresztül adnak meg, ideértve a harmadik fél hozzáférését a Felhasználó egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy adott esetben más biztonsági intézkedéssel védett fiókjához, beleértve, de nem korlátozva a megtévesztő, hamis vagy pontatlan információkat;
 • A felhasználó szándékos kötelességszegése; vagy
 • Törvényi rendelkezése a Felhasználó vagy annak leányvállalatai, tisztviselők, igazgatók, ügynökök, társtulajdonosok, partnerek, beszállítók és alkalmazottak esetén a törvények által megengedett mértékben

Közös rendelkezések

Nincs kivétel

A Tulajdonosnak a jelen Feltételek alapján történő bármely jogának vagy rendelkezésének elmulasztása nem jelent a jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Semmiféle lemondás nem tekinthető az ilyen vagy bármely más feltétel további vagy folyamatos lemondásának.

Szolgáltatás megszakítása

A lehető legjobb szolgáltatási szint biztosítása érdekében a Tulajdonos fenntartja a jogot a Szolgáltatás megszakítására a karbantartás, a rendszerfrissítések vagy egyéb változtatások céljából, a Felhasználó megfelelő tájékoztatása mellett.
A törvény keretein belül a Tulajdonos dönthet úgy is, hogy a Szolgáltatást teljes egészében felfüggeszti vagy megszünteti. A Szolgáltatás megszüntetése esetén a Tulajdonos együttműködik a Felhasználókkal, hogy lehetővé tegye számukra a személyes adatok és információk visszavonását a törvényeknek megfelelően.
Ezenkívül előfordulhat, hogy a Szolgáltatás nem érhető el a Tulajdonos ésszerű befolyásán kívüli okok miatt, mint pl. „Vis major” (pl. Munkaszervezés, infrastrukturális meghibásodások vagy áramszünetek stb.). 

Szolgáltatás viszonteladása

A felhasználók a webhely és annak szolgáltatásai egyetlen részét sem sokszorosíthatják, másolhatják, nem értékesíthetik, nem értékesíthetik újra és nem használhatják fel a tulajdonos kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül, közvetlenül vagy törvényes viszonteladói program révén.

Adatvédelmi irányelvek

Ha többet szeretne megtudni személyes adatainak felhasználásáról, kérjük látogasson el a webhely adatvédelmi politikája című részhez.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételek konkrétabb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, például a szerzői jogok, a védjegyek, a szabadalmi jogok és a weboldalhoz kapcsolódó tervezési jogok a Tulajdonos vagy a licensz tulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi szerződések védik.
Minden védjegy – névvel vagy ábrával – és minden egyéb védjegy, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, szóvédjegy, illusztráció, kép vagy logó, amely a weboldallal kapcsolatban megjelenik, a Tulajdonos vagy a licensz tulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezi és továbbra is fennáll az ezekre vonatkozó a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó törvények és nemzetközi szerződések által biztosított oltalom.

A feltételek módosítása

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor kibővítse vagy módosítsa ezeket a feltételeket. Ilyen esetekben a Tulajdonos megfelelő módon tájékoztatja a felhasználót a változásokról.
Az ilyen változások csak a jövőben érintik a Felhasználóval fennálló kapcsolatot.
A szolgáltatás további használata azt jelenti, hogy a felhasználó elfogadja a felülvizsgált feltételeket. Ha a Felhasználó nem akarja, hogy a változások kötelezővé váljanak rá nézve, akkor fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával. A módosított feltételek elfogadásának elmulasztása esetén bármelyik fél jogosult a megállapodás felmondására.
A feltételek korábbi verziója határozza meg a kapcsolatot a Felhasználó hozzájárulása előtt. A Felhasználó bármilyen korábbi verziót megszerezhet a Tulajdonostól.
Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, a Tulajdonos meghatározza a módosított feltételek hatálybalépésének dátumát.

A szerződés átruházása

A Tulajdonos fenntartja a jogot a jelen Feltételekben foglalt bármely vagy az összes jog vagy kötelezettség átruházására vagy alvállalkozásba adására, figyelembe véve a Felhasználó jogos érdekeit. A jelen feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket ennek megfelelően kell alkalmazni.
A Felhasználók semmilyen módon nem ruházhatják át a jelen Feltételek szerinti jogaikat vagy kötelezettségeiket a Tulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

Kapcsolatok

A weboldal használatával kapcsolatos összes kommunikációt, kérést, kérdést, reklamációt a dokumentumban megadott elérhetőségek valamelyikére kell elküldeni.

Elkülöníthetőség
Amennyiben a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tekinthető, az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, amelyek teljes hatályban maradnak.

EU-felhasználók

Amennyiben e feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton megállapodásra jussanak az érvényes és végrehajtható rendelkezésekről, helyettesítve ezzel az érvénytelen, végrehajthatatlan részeket.
Ennek elmulasztása esetén az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket fel kell váltani az alkalmazandó törvényi rendelkezésekkel, ha ezt az alkalmazandó törvény megengedi vagy előírja.
A fentiek sérelme nélkül, a jelen Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajtásának lehetetlensége nem érvényteleníti a teljes Megállapodást, kivéve, ha ezen rendelkezések alapvető fontosságúak a Megállapodás szempontjából, vagy olyan fontosak, hogy a felek nem kötöttek volna megállapodást, szerződést, ha tudták volna hogy a rendelkezés nem lesz érvényes, vagy olyan esetekben, amikor a fennmaradó rendelkezések elfogadhatatlan nehézségeket jelentenek bármelyik fél számára.

Irányadó jog

Ezeket a feltételeket a tulajdonos székhelye szerinti törvények szabályozzák, ahogyan ezt a dokumentum vonatkozó szakaszában olvasható, a jogviták figyelembevétele nélkül.

Kivétel az európai fogyasztók számára
A fentiektől függetlenül azonban, ha a Felhasználó európai fogyasztónak minősül, és szokásos tartózkodási helye olyan országban van, ahol a törvény magasabb szintű fogyasztóvédelmi szabályozást ír elő, akkor a magasabb rendű szabályozás érvényesül.

A joghatóság helye
A jelen Feltételekből eredő vagy azokkal összefüggő viták eldöntésének kizárólagos hatásköre a tulajdonos székhelyének helye szerinti bíróságokon van, amint azt a dokumentum megfelelő szakasza ismerteti.

Kivétel az európai fogyasztók számára
A fentiek nem vonatkoznak azokra a felhasználókra, akik európai fogyasztóknak minősülnek, valamint a Svájcban, Norvégiában vagy Izlandon élő fogyasztókra.

Vitarendezés

Békés vitarendezés

A felhasználók vitás helyzetbe kerülhetnek a Tulajdonossal, aki megpróbálja azt békés módon rendezni.
A Felhasználók azon joga, hogy jogi lépéseket tegyenek nem sérülhetnek, a weboldal vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos viták esetén a Felhasználókat megkérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tulajdonossal a megadott elérhetőségeken.
A Felhasználó a panaszt, amely tartalmazza a rövid leírást és adott esetben a kapcsolódó megrendelés, vásárlás vagy számla részleteit, a tulajdonos e dokumentumban megadott e-mail címére nyújtja be.
A Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül és a kézhezvételtől számított 30 napon belül feldolgozza a panaszt.

Online vitarendezés a fogyasztók számára

Az Európai Bizottság online platformot hozott létre az alternatív vitarendezés céljából, amely megkönnyíti a bíróságokon kívüli módszer alkalmazását az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos és azokból eredő viták megoldására.
Ennek eredményeként bármely európai fogyasztó felhasználhatja ezt a platformot az online megkötött szerződésekből fakadó viták rendezésére. A platform elérhető a következő linken

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Ez a webhely (vagy az alkalmazás)
Az a tulajdon, amely lehetővé teszi a szolgáltatás nyújtását.

Megegyezés
A Tulajdonos és a Felhasználó között fennálló minden jogilag kötelező vagy szerződéses kapcsolat, amelyet a jelen Feltételek szabályoznak.

Európai (vagy Európa)
Olyan esetekre vonatkozik, amikor a felhasználó fizikailag az EU-ban van vagy székhelye az EU-ban van, nemzetiségétől függetlenül.

Példa a visszavonási űrlapra

Címezve:
Zolbit Kft. 8200 Veszprém, Ady Endre u 71/A 3/1
viktoria.agics@eatslimpro.hu

Ezúton értesítem / értesítjük, hogy visszavonom/visszavonjuk a következő árut/árukat valamint szolgáltatást érintő adásvételi szerződésem /szerződésünket:
_________________ (illessze be az áruk / szolgáltatások leírását, amelyekre a visszavonás vonatkozik)

 • Megrendelve: ______(illessze be a rendelés dátumát)
 • Átvéve: ______(illessze be az átvétel dátumát
 • Megrendelő neve: _____
 • Megrendelő címe: _____
 • Dátum: ____

(aláírás, ha ezt az űrlapot papíron nyújtotta be)

Tulajdonos
Az a természetes személy vagy jogi személy, aki a webhelyet és / vagy a szolgáltatást a felhasználók számára nyújtja.

Termék
A weboldalon keresztül megvásárolható áru vagy szolgáltatás, például pl. fizikai javak, digitális fájlok, szoftverek, foglalási szolgáltatások stb.
A termékek értékesítése a szolgáltatás része lehet.

Szolgáltatás
A jelen weboldal által a jelen feltételekben és a webhelyen leírt szolgáltatás.

Feltételek
A weboldal és / vagy a szolgáltatás használatára vonatkozó, a dokumentumban leírt összes rendelkezés, ideértve az összes kapcsolódó dokumentumot vagy megállapodást, időről időre frissítve.

Felhasználó (vagy Ön)
A webhelyet használó természetes vagy jogi személyeket jelöli.

Fogyasztó
Bármely természetes személynek minősülő Felhasználó, aki árukhoz vagy szolgáltatásokhoz személyes használatra fér hozzá, vagy általánosságban véve kereskedelmen kívüli célokat szolgál.

Utoljára frissítve: 2022.09.01.

0
  0
  Kosár tartalma
  A kosár üresVissza a termékekhez

  Ez a weboldal sütiket használ.

  Tájékoztatunk, hogy a weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.